โปรแกรมทัวร์นิงะตะ-ยามากาตะ 4 วัน 3 คืน


โปรแกรมทัวร์นิงะตะ-ยามากาตะ 4 วัน 3 คืน


เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ภูมิภาคโทโฮคุ

 

โปรแกรม B: นิงะตะ-ยามากาตะ 4 วัน 3 คืน

 

พระอาทิตย์ตกดิน - ลิ้มรสอาหารทะเล - ชมโชว์ไมโกะ

 

*** อัตราค่าบริการ ท่านละ 40,000 เยน ***

 

 

เมืองนิงะตะ: http://enjoyniigata.com/english/

 

เมืองยามากาตะ: http://www.pref.yamagata.jp/

 

วันแรก : ฮาเนดะ / นาริตะ - โตเกียว - นิงะตะ - โอซึมิออนเซ็น

 

1. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ (ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว) หรือสนามบินนาริตะ (ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ) ประเทศญี่ปุ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 

สนามบินฮาเนดะ: http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/en/

 

สนามบินนาริตะ: http://www.narita-airport.jp/en/index.html

2. นั่งรถไฟจากสนามบินมาลงที่สถานีโตเกียว แล้วนั่งรถไฟต่อจากสถานีโตเกียวมาลงที่สถานีนิงะตะ แล้วนั่งรถไฟ ต่อจากสถานีนิงะตะมาลงที่สถานีโอซึมิออนเซ็น โดยใช้บริการของ Japan Rail Pass

 

Japan Rail Pass: http://www.japanrailpass.net/th/

 

3. มีรถของโรงแรมมารับจากสถานีโอซึมิออนเซ็น เพื่อพาไปเข้าพักที่โรงแรม Tachibanaya Hotel หรือเทียบเท่า

 

Tachibanaya Hotel: http://www.tachibanaya.jp/

 


 

วันที่สอง : ภูเขาเดวะซังซัน / ศูนย์อาหารทะเล ไคเซ็น อิชิบะ

 

โรงน้ำชาโซมาโระ / ร้านสะดวกซื้อดองกี้โฮเต้

 

 

1. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

2. อิสระเที่ยวเองตามอัธยาศัยโดยรถโดยสารประจำทางของญี่ปุ่น

 

รถโดยสารประจำทางของญี่ปุ่น: https://japanbusonline.com

3. สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำบริเวณใกล้เคียงกับโรงแรม

1. ภูเขาเดวะซังซัน: http://www.dewasanzan.jp/

ภูเขาเดวะซังซัน เป็นสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดยามากาตะ แต่ละยอดเขามีศาลเจ้าตั้งอยู่ ได้แก่ ภูเขาฮากูโระ (การเกิดใหม่), ภูเขากัสซัง (การตาย) และภูเขายูโดโนะ (การกลับมาเกิดอีกครั้ง) โดยนักท่องเที่ยวมักจะเยี่ยมชมภูเขาตามลำดับข้างต้น เดวะซังซันเป็นศูนย์กลางของศาสนาชูเกนโดะ ซึ่งเป็นศาสนาพื้นบ้านเคารพบูชาภูเขา เป็นการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและชินโต

2. ศูนย์อาหารทะเล ไคเซ็น อิชิบะ: http://kaisen-ichiba.net/

 

3. โรงน้ำชาโซมาโระ (โชว์ไมโกะ): http://www.somaro.net/

 

4. ร้านสะดวกซื้อดองกี้โฮเต้: http://www.donki.com/en/

ร้านสะดวกซื้อดองกี้โฮเต้ มีสาขาอยู่ทั่วไปตามย่านสำคัญ และเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น ภายในร้านมีสิ่งของทุกอย่างเท่าที่คุณจะนึกได้ขาย ทั้งของจำเป็นและไม่จำเป็น ตั้งแต่ของกินไปยันของใช้และเฟอร์นิเจอร์ ไม่เว้นแม้แต่วิกผมและของเล่นผู้ใหญ่ โดยร้านเปิดบริการ 24 ชั่วโมง สำหรับใครอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถแวะเวียนไปได้ตลอดเวลา สามารถมองหาร้านนี้ได้ง่ายๆ จากรูปมาสคอตหรือตัวการ์ตูนประจำร้านที่เป็นนกเพนกวิ้นสีน้ำเงินปากเหลืองใส่หมวกซานตาคลอส โชว์เด่นหราตัดกับป้ายสีเหลืองตัวอักษรญี่ปุ่นขนาดใหญ่ที่หน้าร้าน

4. เข้าพักที่โรงแรม Tachibanaya Hotel หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

 


 

วันที่สาม : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโมะ - ตลาดปลาอิวาฟุเนะ - ร้านขายของที่ระลึกซาเกะ

 

1. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

2. ออกที่พัก นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโมะ โดยรถของโรงแรม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโมะ เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดยะมะกะตะ ตั้งอยู่ ณ เมืองซึรุโอกะ (Tsuruoka) จัดแสดงสัตว์น้ำกว่าพันชนิดที่หาได้ในน่านน้ำญี่ปุ่น ที่นี่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่ามีการจัดแสดงแมงกะพรุนมากเป็นอันดับ 1 ของโลก มากกว่า 35 สายพันธุ์ นอกจากดูแมงกะพรุนแล้ว ด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ยังจำหน่ายอาหารหลากเมนูซึ่งปรุงขึ้นจากแมงกะพรุนด้วย ทั้งโอเด้ง ราเม็ง และยากิโซบะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโมะ: http://kamo-kurage.jp/

3. รถโรงแรมพาไปส่งถึงที่สถานีซึรุโอกะ (Tsuruoka) ในเวลา 11:06 น. เพื่อให้ท่านนั่งรถไฟขบวนอินาโฮะ (Inaho) หมายเลข 8 ถึงที่สถานีมุราคามิ (Murakami) ในเวลา 12:07 น.

4. มีรถของโรงแรมมารับที่สถานีมุราคามิ เพื่อพาท่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวดังต่อไปนี้

1. ตลาดปลาอิวาฟุเนะ: http://www.iwafune.or.jp/

2. ร้านขายของที่ระลึกซาเกะ: http://www.sake3.com/

5. รถของโรงแรมพาเข้าพักที่โรงแรม Shiomiso Hotel หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

Shiomiso Hotel: http://www.shiomiso.co.jp/foreign_en/index.html

 


 

วันที่สี่ : นิงะตะ - ฮาเนดะ/นาริตะ

 

1. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

2. ออกจากที่พัก มีรถโรงแรมพาไปส่งที่สถานีนิงะตะ เพื่อให้ท่านนั่งรถไฟจากสถานีนิงะตะมาลงที่สถานีโตเกียว แล้วนั่งรถไฟต่อจากสถานีโตเกียวมาลงที่สนามบินฮาเนดะหรือสนามบินนาริตะ

 


 

 

 

*** เงื่อนไขการให้บริการ ***

1. อัตราค่าบริการนี้รวม :

1. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐานหรือเทียบเท่าระดับเดียวกันตามที่ระบุในรายการจำนวน 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

2. อาหารเช้าจำนวน 3 มื้อ และอาหารเย็นจำนวน 2 มื้อ ที่ทางโรงแรมได้จัดเตรียมไว้ให้พร้อมกับห้องพัก

 

2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

1. ค่าทำหนังสือเดินทางที่ไทยและเอกสารต่างๆ (หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าหกเดือนนับจากวันเดินทาง)

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ในรายการทัวร์ รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ

3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของราคาค่าทัวร์ และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ของราคาค่าทัวร์ ในกรณีของการออกใบกำกับภาษี

5. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับทั้งคณะ ตามเส้นทางที่ระบุในโปรแกรมชั้นทัศนาจร

6. ค่าเดินทางโดยรถไฟและรถโดยสารประจำทางของญี่ปุ่น

7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ในรายการทัวร์


 

*** เงื่อนไขการชำระเงิน ***

1. ขั้นตอนการชำระค่าทัวร์

 

1. ยืนยันกรุ๊ปทัวร์ - ชำระค่ามัดจำ 10% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

2. ก่อนออกเดินทาง 1 เดือน - ชำระเพิ่มอีก 40% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

3. ก่อนออกเดินทาง 3 วัน - ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

 

2. กรณียกเลิกกรุ๊ปทัวร์

1. แจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหน้า 1 เดือนขึ้นไป - ยินดีคืนเงิน

2. แจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหน้าไม่ถึง 1 เดือน - ไม่ขอคืนเงิน

 

3. อัตราค่าทัวร์สำหรับเด็กที่นอนพักร่วมกับผู้ใหญ่

1. เด็กอายุ 2-7 ปี ที่นอนพักร่วมกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอัตราค่าทัวร์ 85% ของราคาเต็ม

2. เด็กอายุ 5-12 ปี ที่นอนพักร่วมกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน และมีเสริมเตียง - คิดอัตราค่าทัวร์ 95% ของราคาเต็ม

3. เด็กอายุ 5-12 ปี ที่นอนพักร่วมกับผู้ใหญ่อีก 1 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอัตราค่าทัวร์ 95% ของราคาเต็ม

 

หมายเหตุ :

1. รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศของสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์

2. รายการทัวร์จะจัดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกในกรุ๊ปทัวร์จำนวน 4 ท่านขึ้นไป

 

 


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: JAPAN NEW WAVE TRAVEL CO., LTD
ผู้ติดต่อ: คุณศักดา จริยวัฒนศักดิ์
ที่อยู่: นาครา อพาร์เม้นต์ เลขที่122 ห้อง103 ซอยอนุมานราชธน ถนน.เดโช
ตำบล: สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต: บางรัก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10500
โทรศัพท์: 02 235 4720
โทรสาร: 02 235 4721
มือถือ: 081 621 5411
ไลน์ไอดี: Japan New Wave
อีเมล์: jnwt.new.wave@gmail.com
ginga_thailand@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.