โปรแกรมทัวร์ เกาะฮอกไกโด


โปรแกรมทัวร์ เกาะฮอกไกโด


 

HOKKAIDO TOUR 4 NIGHT 6 DAY

 

โปรแกรมทัวร์เกาะฮอกไกโด 4 คืน 6 วัน

 

 

ฮอกไกโดเป็นชื่อจังหวัดและชื่อเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองประเทศญี่ปุ่น รองจากเกาะฮนชู แต่มีอุโมงใต้ทะเลเซกังเชื่อมต่อถึงกัน ฮอกไกโดเป็นเขตที่มีอาหาศหนาวเย็น โดยเฉลี่ยจะมีหิมะท่วมอย๋ทั่วไปประมาณ 4-6 เดือนในฤดูหนาว เมืองหลวงของฮอกไกโดคือ ซัปโปโรรองมาคือฮาโกดาเตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ และมีเมืองอาซาฮีคาว่า อยู่ตรงกลางของเกาะ อุตสาหกรรมของเกาะหลักของประเทศเป็นด้านการผลิตพลังงานแสงสว่าง เบียร์ ชื่อฮอกไกโด ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง “เส้นทางสู่ทางเหนือ” ฮอกไกโดเป็นชื่อทั้งหมดของเกาะ
 

แนะนำอาหารการกินของฮอกไกโด

ฮอกไกโดขึ้นชื่อเรื่องอาหาหรการกินเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเกาะขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอาหารทะเลนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไข่ หอยเม่น ปูขน ปูทาราบะปูอลาสกา ไช่ปลาแซลมอล(อิคุระ) นอกจากนี้ยังมีเบียร์ยี่ห้อดังเป็นอันดับต้นๆของประเทศอยู่ที่ฮกคไกโด อีกทั้งยังมีช็อคโกแล็ตที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอีกด้วย

 

DAY 1 กรุงเทพฯ - สนามบินชินโตเซ

20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาร์เตอร์ฯ

หมายเหตุ: เคาเตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 120 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีDAY 2 เมืองฟุราโนะ - ทุ่งโทมิตะ - โรงงานชัส - เมืองบิเอะ - The Hill of Shikisai (ชิคิไซ)

7.50 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ชินโตเซ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

9.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโนะหรือ เมืองฟูรานุอิเป็นชื่อที่มีความหมายว่าเปลวไฟ มีความสำคัญในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลดอกไม้บาน ซึ่งเป็นแหล่งปลูกลาเวนเดอร์ และเป็นที่หลักที่นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของทุ่งสีม่วงที่ตัดกับท้องฟ้า เพิ่มบรรยากาศในการเดินทางท่องเที่ยว นั่งรถไฟ ชมวิวทิวทรรศน์ของเมือง ฟุราโนะ

นำท่านเข้าชม สวนโทมิตะ สวนสวยแห่งนี้มีดอกลาเวนเดอร์ที่ปลูกโดยครอบครัวโทมิตะ โดยได้นำต้นลาเวนเดอร์มาจากประเทศฝรั่งเศสเพาะปลูก เป็นทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฟุราโนะมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงงานชีส (Furano Cheese Factory)โรงงานผลิตชีสคุณภาพชั้นยอดของฮอกไกโด ที่เปิดโอกาสได้ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ตลอดจนลองลิ้มรสชาติขิงชีสคุณภาพชนิดต่างๆ กันถึงชีสสีดำ (Black Cheese)ที่ผลิตจากหมึกปลาหมึก

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ เมืองบิเอะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอะซาฮิกาว่า เมืองไม่ใหญ่มากและเป็นเมืองที่มีดนินเขาสลับซับซ้อน ทำให้เกิดภาพวิวที่มีลักษณะสวยงาม และมีฉากหลังทางทิศตะวันออกเป็นเทือกเขาบิเอะ นำท่านเข้าชม สวนชิคิไซ หรือ The Hill of Shikisaiให้ท่านเดินชมสวนดอกไม้นานาชนิดตั้วอยู่บนเนินเขา มีขนาด 7 เฮกเตอร์ หรือ ประมาน 10,000 ตารางเมตร ให้ท่านได้เที่ยวชมพร้อมถ่ายรูปกับดอกไม้นานาชนิด ในแบบนพาโนราม่าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันอวดสีสันสะพรั่งไปตามฤดูกาล

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร และนำท่านเข้าที่พัก Asahikawa City Hotel หรือเทียบเท่า


DAY 3 สวนสัตว์อาซาฮิคาวะ - หมู่บ้านราเมง - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

7.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

9.00 น. นำท่านเข้าสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ เป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของฮอกไกโด และได้ขึ้นชื่อาเป็น 1 ในสวนสัตว์ที่ดีที่สุดในโลก เพราะจัดสภาพการเลื้ยงให้เลียนแบบธรรมชาติได้มากที่สุด สิ่งที่มีชื่อเสียงอีกอย่างคือป้ายนิทรรศการที่ไม่เน้นพันธุ์สัตว์แต่เน้นอธิบายลักษณะพฤติกรรมของสัตว์ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านราเมง แห่งอาซาฮิคาวะ เป็นหมู่บ้านศูนย์รวมร้านราเมงติดอันดับของเมืองอาซาฮิคาวะ ที่แห่งนี้จะประกอบด้วยร้านราเมง 8 ร้าน ที่แข่งขันกันทำราเมงให้อร่อยที่สุดและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงเพื่อเอาใจลูกค้าและพัฒนาความสามารถของร้านไปด้วยเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก ประวัติความเป็นมาของอาซาฮิวามะราเมงนั้นนับย้อนไปต้นสมัยโชวะ ในขณะที่เกิดราเมงฮอกไกโดที่มีการผสมผสานกับบะหมี่หลายชนิดของจีน ในภายหลังของสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมงได้เป็นต้นแบบเฉพาะของอาซาอิคาวะก็ได้กำเนิดขึ้น นอกจากนั้นที่นี่ยังมีศาลเจ้า Ramen Village Shrine ที่จะของพร ให้คู่รักครองรักกันไปนานๆ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านร้านราเมง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าในกิ่งจังหวัดชิริเบะชิ จังหวัดฮอกไกโด เป็นหนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าทางตอนเหนือของญี่ปุ่นมีความสวยงาม ความโรแมนติกของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างย่างลงตัวในสไตน์ยุโรปยังเป็นที่มีการติดต่อกี่ค้ากับประเทศรัสเซียในอดีต นำท่านชม คลองโอตารุ เมื่อศตวรรษที่ 20 ใช้สำหรับเป็นช่องทางส่งสินค้าทางเรือเพื่อเข้าคลังกลางเมือง และยังทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the Northปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีพิพิธภัณฑ์ร้านค้าและร้านอาหารที่ถูกดังแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นอาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติภายในเป็นขายกล่องดนตรีสำเร็จรูปที่สวยงาม จุดเด่นของที่นี้อยู่เราสามารถประดิษฐ์กล่องดนตรีได้เองตามความต้องการ และยังมี นาฬิกาไอน้ำโบราณเป็นนาฬิกาที่ออกแบบสไตน์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือบนโลกเท่านั้น ฬิกานี้ยังสามารถพ่นไอน้ำ และเสียงดนตรีบอกเวลาขึ้นทุกๆ 1 ชั่วโมง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม(จัดปาร์ตืในโรงแรม อาหารชุด KAISEKI) และนำท่านเข้าสู่ที่พัก JOZANKEI HOTELหรือเทียบเท่า
DAY 4 โรงเบียร์ซัปโปโร- โรงงาน MEFMILK SNOW BRAND - โรงงานช๊อคโกแล็ต (อิชิยะ) - มิตซุย เอาเร็ต

7.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

9.00 น. นำท่านเข้าสู่โรงงาน Megmilk Snow Brand เพื่อชมโรงงานทำโยเกิร์ต

นำท่านเข้าสู่ โรงงานเบียร์ซัปโปโร ซึ่งเป็นโรงงานเบียร์แห่งแรกของฮอกไกโด และเป็นโรงงานเบียร์เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นและยังคงเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมมากอีกด้วย มีการกลั่นเบียร์เกิดขึ้นครั้งแรกที่ซัปโปโรตั้งแต่ปี 1877 ที่นี่ยังได้สร้างพิพิธภัณฑ์เบียร์ขึ้นครั้งแรกในปี 1987 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เปิดให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของขั้นตอนการทำเบียร์

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตแหล่งผลิตช็อคโกแล็ต ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น และช็อคโกแล็ตสีขาวแด่ คนรัก (ShiroiKoibito) เป็นชื่อแนะนำของช็อคโกแล็ตสีขาวมาทำเป็นแซนวิชใหนระหว่างบิสกิตเนยจะเรียกว่า “Chocolate Blanc et de Langue” ที่โรงงานยังสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจำลองของโรงงานและขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งชิม และเลือซื้อช็อคโกแล็ตหรือไอสครีมได้ และยังสามารถลองคำคุกกี้ในแบบฉบับของตัวเองได้อีกด้วย หรือเดินถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สไตน์ยุโรปผสมผสานกับเมืองในเทพนิยาย

จากการเพลิดเพลินของโรงงานช็อคโกแล็ตแล้วจะนำท่านเพลิดเพลินในอีกรูปแบบที่ มิตซุย เอาเร็ตเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK Michel Klein , Morgen , Gucci , Belly , Tag Heuher , Scotch Grain , Skechers , Hakka Kids และสินค้าอื่นๆอีกมากมายในราคา 30-80% ซึ่งภายในยังมีร้านกาแฟ สำหรับให้ท่านได้นั่งผ่อนดยายอีกด้วย

ค่ำ บริการอาหารที่ ORENO SAPPORO ปู 3 ชนิด, หม้อไฟ (SEA FOOD), พร้อมเครื่องดื่ม (เบียร์ไม่อั่น) นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า


DAY 5 ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกแดงว่าราชการเมืองซัปโปโร - หอนาฬิกา - ช้อปปิ้ง ทานุกิ โคจิ

7.00 น. นำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด สร้างในปี ค.ศ. 1869 จากพระบรมราชโองการของจักรพรรดิเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และสักการะ เทพเจ้าแห่งการบุกเบิกทั้งสาม 

จากนั้นนำท่านเข้าชม ตึกแดงว่าราชหารเมืองซัปโปโรหรือ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สร้งขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตน์การก่อนสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ เป็นอาคารใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่นในสมัยรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันได้อนุรักษ์เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สำหรับต้อนรับบุคคลทาการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ต่อที่ หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึเนจากไม้เป็นศิลปะแบบอเมริกัน เป็นที่รู้จักในฐานัสัญลักษณ์ของเมืองและที่สำคัญนาฬิกายังคงเดิมอย่างเที่ยงตรง และมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช้อปปิ้ง ทานุกิจิเป็นตลาดถนนคนเดิน แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้ามากกว่า 200 ร้านมีร้านค้า อย่าง ร้าน 98 เยนร้าน ร้านรองเท้า และกระเป๋าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายผลไม้พื้นเมือง ร้านเกมส์ อีกมากมายให้เลือกสัน

ค่ำ บริการอาหารที่โรงเบียร์ เป็นเมนูเนื้อเจงกิสข่าน, หมู, ไก่ พร้อมเครื่องดื่ม (เบียร์ไม่อั่น) และนำท่านเข้าที่พัก SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

DAY 6 เดินทางกลับเมืองไทย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม และเดินทางสู่ท่าอากาศยานชินโตเซ

8.55 น. โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยงบิน XJ 621 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

14.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: JAPAN NEW WAVE TRAVEL CO., LTD
ผู้ติดต่อ: คุณศักดา จริยวัฒนศักดิ์
ที่อยู่: นาครา อพาร์เม้นต์ เลขที่122 ห้อง103 ซอยอนุมานราชธน ถนน.เดโช
ตำบล: สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต: บางรัก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10500
โทรศัพท์: 02 235 4720
โทรสาร: 02 235 4721
มือถือ: 081 621 5411
ไลน์ไอดี: Japan New Wave
อีเมล์: jnwt.new.wave@gmail.com
ginga_thailand@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.