โปรแกรมทัวร์ โตเกียว-นิกโก้


โปรแกรมทัวร์ โตเกียว-นิกโก้


 

TOKYO - NIKKO 3 NIGHT 6 DAY

 

โปรแกรมทัวร์ โตเกียว-นิกโก้  3 คืน 6 วัน


 

      


 

กำหนดวันเดินทาง

.....

 

กรุงเทพ – นิกโก้ – เอโดะวันเดอร์แลนด์ – วันอะสะคุสะ – Sky Tree – ภูเขาฟูจิ – ฮะระจุกุ


เอโดะวันเดอร์แลนด์ การแสดง แบบจำลอง ของเมืองเอโดะในสมัยก่อนขึ้นมาให้เราได้เห็นกัน

วัดอะสะคุสะ วัดที่มีชื่อเสียงของโตเกียว กับชื่อของวัดที่เป็นมรดกโลก สักการะเจ้าแม่กวนอิม จุดเด่นที่เห็นชัดของวัดอะสะกุสะ โคมไฟขนาดยักษ์ อยู่หน้าประตู

ฮาโกเน่ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถันที่ หุบเขาโอวาคุดานิ

โตเกียว Sky Tree หอคอยที่สุดที่สุดในญี่ปุ่นและหอคอยที่สุดที่สุดในโลก

ภูเขาฟูจิ ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น

ฮะระจุกุ สถานที่ เที่ยว shopping ที่ตื่นตาตื่นใจของญี่ปุ่น 

 

 

...

กรุงเทพ - สนามบินนาริตะ

20:00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน TG 682 (BKK22:4506:55HND) เจ้าหน้าที่ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น

...

สนามบินฮาเนดะ – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคง่อน – เอโดะวันเดอร์แลนด์

เช้า เดินทางถึงสนามบินนาริตะ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย เดินทางสู่เมืองนิกโก้ เช้าชมศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้านี้สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุนโทกุงาวาที่มีอายุเก่าแก่นานนับ 4 ศตวรรษ ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตา ทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะและแฝงแง่มุมทางปรัชญา เป็นรูปลิงปิดหูปิดตาปิดปาก แสดงถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร ชมความงามของเจดีย์ 5 ชั้น ตามแบบฉบับของสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นโบราณ ศาลเจ้าแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็น 1 ในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางชมความงามของน้ำตก “เคง่อน” เป็นน้ำตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของญี่ปุ่น เดินทางสู่จุดชมวิวโดยการลงลิฟท์ไปชั้นล่าง ท่านสามารถดื่มด่ำกับภาพของน้ำตกที่งดงามแห่งนี้ หรือจะเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อในเขตนี้ก็ได้ หลังจากนั้นเดินทางไปที่ เอโดะวันเดอร์แลนด์ เป็นการจำลองเมืองสมัยเอโดะขึ้นมาเหมือนจริง นักท่องเที่ยงสามารถสวมบทบาทเป็นชาวเมืองเอโดะ เช่น ซามุไร , ชินเซนกุมิ(ผู้ดูแลความเรียบร้อย) , นินจา , พ่อค้า , โออิรัน(หญิงสาวในเมือง) ในเมืองเอโดะ ยังมีกิจกรรมลองเล่นอีกมากมาย เช่น ศิลปะการฟันดาบ ศิลปะการยิงธนู ปาเป้าในแบบญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลมาจากอังกฤษ ดาวกระจาย

เย็น บริการอาหารที่ภัตตาคาร เดินทางสู่ที่พัก KINUKAWA ONSEN OR SIMILAR

 

...

วัดอาสาคุสะ – Sky Tree – ชินจุกุ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ วัดอาซากุสะเป็นวัดในศาสนาพุทธ แต่เดิมนั้นเป็นวัดของนิกายเทนได ต่อมาในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ถูกจัดให้เป็นวัดหนึ่งในอารามชั้นเอกของนิกายอวโลกิเตศวร มีพระอวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิมเป็นพระประธาน และถูกจัดให้เป็นวัดอันดับที่ 1 ของการบูชาเจ้าแม่กวนอิมในสมัยเอโดะ 33 แห่ง นอกจากนี้ยังเป็นวัดอันดับที่ 13 จาก 33 แห่ง ของการบูชาเจ้าแม่กวนอิมในเมืองบันโด จากนั้นเดินทางผ่านชมโตเดียวสกายทรี หรือเรียกอีกชื่อว่าโตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ ซึ่งเป็นหอกระจายคลื่นปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก ที่ความสูง 634 เมตร เพื่อจะส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตอลให้ครอบคลุม เนื่องจากมีอาคารและตึกสูงจำนวนมากสร้างขึ้นบังสัญญาณบริเวณใจกลางเมือง จึงมีโครงการก่อสร้างโตเกียวสกายทรีขึ้น 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ชินจุกุ FreeTime สถานีชินจุกุเป็นสถานีที่พลุกพล่านที่สุดในโลก ซึ่งสถานีชินจุกุมีผู้คนเฉียดวันละ 3,000,000 คน เป็นแหล่ง Shopping ที่สำคัญอีกแห่งของโตเกียว ของแบรนเนม เครื่องใช้ไฟฟ้า แหล่งรวมแฟชั่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินจับจ่ายใช้สอย สมควรแต่เวลาเดินทางต่อ

เย็น  บริการอาหาร ณ ภัตตคาร เดินทางเข้าที่พัก YOKOHAMA OR SIMILAR

 

 

 

...

ภูเขาไฟฟูจิ – โกเท็นบะเอาเล็ด – ฮาโกเนะ อาชิโนะโงะ – ล๊อปเวโอวากุดานิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เดินทางสู่ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังมีอิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณมีชื่อภูเขาปรากฏอยู่ในทังขะ หรือบทกลอนญี่ปุ่นหรือ อุคิโยเอะ หรือภาพพิมพ์ญี่ปุ่น ฟูจิยังเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุผลที่ภูเขาฟูจิกลายวิถีปฏิบัติทางศาสนาที่เชื่อมโยงผู้คนที่นับถือศาสนาชินโต และมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาของศิลปะตะวันตก เดินทางสู่โกเท็นบะเอาเล็ด เพลิดเพลินกับการShopping

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เดินทางล่องเรือชมทิวทัศน์ของฮาโกเนะ เรือท่องเที่ยวคล้ายเรือโจรสลัดกำลังแล่นในทะเลสาบอะชิโนะโกะ ใจกลางเมืองฮาโกเนะ สถานที่นี้เป็นจุดท่องเที่ยวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น มี“เรือโจรสลัด” มี 3 ลำด้วยกัน และเรือแต่ละลำจะขึ้นอยู่กับเรือรบ ซึ่งโด่งดังมากในศตวรรษที่ 17 และศตวรรษที่ 18 “เรือโจรสลัด” เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนจากทั่วโลกและประเทศญี่ปุ่นที่มาเที่ยวที่เมืองฮาโกเนะ ขอให้คุณสนุกและเพลิดเพลินไปกับภูมิทัศน์ที่สวยงามในแต่ละฤดูกาล และวิวอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิจากบนเรือ จากนั้นเดินทางต่อโอวากุดานิ ลอปเว ขึ้นกะเช้าลอยฟ้า จะมีมุมหนึ่งเห็นภูเขาฟูจิ เมื่อถึงโอวากุดานิแล้วจะได้กลิ่นกำมะถัน เมื่อนำไข่ไปต้ม กำมะถันที่อยู่ในน้ำจะทำปฏิกิริยาทำให้เปลือกไข่เป็นสีดำ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าเมื่อทานไข่ดำ 1 ลูกจะทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี

เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เดินทางเข้าสูที่พัก YOKOHAMA OR SIMILAR


 

 

...

พิพิธภัณฑ์ราเมะ – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจุกุ – โอโมเตะซันโด – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เดินทางเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ราเมน เพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยแฟนๆ ราเมน และผู้ที่คลั่งไคล้ในการรับประทานราเมนเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันเองจังหวัดโยโกฮาม่าก็ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยราเมน แต่มันไม่ใช้พิพิธภัณฑ์ธรรมดาที่มานั่งเล่าขานในเรื่องของประวัติศาสตร์ราเมนแต่อย่างใด เพราะภายในพิพิธภัณฑ์นั้นจะเหมือนกับกับสวนสนุก นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่สำหรับให้นักชิมได้เข้ามาลิ้มรสราเมนเลื่องชื่ออีกด้วย เดินทางกันต่อที่ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าที่รำลึกถึงดวงวิญญาณพระจักรพรรดิเมจิและจักรพรรดินีโชเคนที่สวรรคตไป กิจกรรมที่นิยมของทั้งคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวก็คือการขอพรบบนแผ่นไม้ที่เรียกว่า อิมะ ให้เราเขียนขอพรต่างๆ ลงไปในนั้น อธิษฐานเสร็จแล้วก็ให้นำไปแขวน

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เดินทางไปยังแหล่ง Shopping ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ฮาราจุกุ มีร้านค้ามากมาย เป็นศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่น มีการแต่งตัว แนวต่างๆ ทั้งแฟนตาซี คิขุอาโนเนะ ที่ถนนทาเคชิตะโดริ ต่อด้วย ถนนโอโมเตะซันโดะซึ่งเรียงรายไปด้วยร้านค้าแบรนเนม เช่น Louis Vuitton,Gucci,Parda และอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นเดินทางต่อไปที่ เกาะโอไดบะ สะพานสายรุ้ง เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองโตเกียว และเกาะ โอไดบะ สามารถขับรถ เดิน หรือนั่งรถไฟข้ามผ่านสะพานนี้ได้ สะพานนี้ยังเป็นเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์ ของเกาะ โอไดบะ อีกด้วย ยังมีพาเลตทาวน์ ศุนย์รวมสรรพสินค้า ห้างต่างๆ และสถาบันเทิงมากมาย อาทิเช่น ห้างวีนัส ฟอร์ด ห้างที่สร้างเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า จุดเด่นของห้างอยู่ที่ มีหุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าตัวจริง ในบริเวณห้าง

เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับโดยสายการบินTG661 (HND00:2004:50BKK) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ: รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

 

      

 

โปรแกรมทัวร์ 3 คืน 6 วัน
  จำนวนคน ผู้ใหญ่ เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม) / คน

3 คืน 6 วัน A course      เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง
ราคา / คน / BAHT 49,500     6,000

 

หมายเหตุ: ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

หมายเหตุ

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (4 ดาว ) ตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ที่ระบุในรายการ

- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ

- ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

- ค่ารถรับ- ส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมกับคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง กรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาล (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว

- ค่าใช่จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มภายในห้องพัก, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทได้จัดให้ในรายการทัวร์

- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

เงื่อนไขการชำระเงิน

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ

การยกเลิก

- กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 35 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท

- กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลัง 35 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด แต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

- ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

- ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: JAPAN NEW WAVE TRAVEL CO., LTD
ผู้ติดต่อ: คุณศักดา จริยวัฒนศักดิ์
ที่อยู่: นาครา อพาร์เม้นต์ เลขที่122 ห้อง103 ซอยอนุมานราชธน ถนน.เดโช
ตำบล: สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต: บางรัก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10500
โทรศัพท์: 02 235 4720
โทรสาร: 02 235 4721
มือถือ: 081 621 5411
ไลน์ไอดี: Japan New Wave
อีเมล์: jnwt.new.wave@gmail.com
ginga_thailand@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.