โปรแกรมทัวร์ HOKKAIDO 5D3N


โปรแกรมทัวร์ HOKKAIDO 5D3N


เกาะฮอคไกโด

ฮอคไกโดเป็นชื่อจังหวัดและชื่อเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองประเทศญี่ปุ่น รองจากเกาะฮนชู แต่มีอุโมงใต้ทะเลเซกังเชื่อมต่อถึงกัน ฮอกไกโดเป็นเขตที่มีอาหาศหนาวเย็น โดยเฉลี่ยจะมีหิมะท่วมอย๋ทั่วไปประมาณ 4-6 เดือนในฤดูหนาว เมืองหลวงของฮอกไกโดคือ ซัปโปโรรองมาคือฮาโกดาเตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ และมีเมืองอาซาฮีคาว่า อยู่ตรงกลางของเกาะ อุตสาหกรรมของเกาะหลักของประเทศเป็นด้านการผลิตพลังงานแสงสว่าง เบียร์ ชื่อฮอคไกโด ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง “เส้นทางสู่ทางเหนือ” ฮอคไกโดเป็นชื่อทั้งหมดของ เกาะ

 

แนะนำอาหารการกินของ ฮอคไกโด

          ฮอคไกโดขึ้นชื่อเรื่องอาหาหรการกินเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเกาะขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอาหารทะเลนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไข่ หอยเม่น ปูขน ปูทาราบะ ปูอลาสกา ไช่ปลาแซลมอล(อิคุระ) นอกจากนี้ยังมีเบียร์ยี่ห้อดังเป็นอันดับต้นๆของประเทศอยู่ที่ฮกคไกโด อีกทั้งยังมีช็อคโกแล็ตที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอีกด้วย

DAY 1    กรุงเทพฯ – สนามบินชินโตเซ

 

20.30 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานของกรุงเทพฯ อาคารสายการบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาร์เตอร์ฯ

หมายเหตุ เคาเตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 120 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที

 

DAY 2    ทะเลสาบชิโกสึ – หมู่บ้านไอนุ – โนบุริเบ็ตสึ จิโกกุดานิ

7.50 น.    คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ชินโตเซ เกาะฮอคไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

9.00 น.    นำท่านสู่ ทะเลสาบชิโกสึ  ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบโทยะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่โดดเด่นในอุทยานแห่งชาติชิโกสึโทย่า ทะเลาสาบทั้งสองเกิดขึ้นจากภูเขาไฟที่พังทลายลงมาหลังจากเกิดการระเบิดขึ้น

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ เป็นหมู่บ้านของชมพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่น นักค้นคว้าเชื่อว่าชาวไอนุมีเชื้อสายคอเคซอย หรือชาวผิวขาว ซึ่งเป็นคนละเชื้อสายกับชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ทฤษฏีที่ว่านี้มาจากรูปลักษณ์ของชาวไอนุที่เป็นแบบผสมระหว่างชาวยุโรปและชาวเอเซีย แต่หลังจากการทดสอบทางดีเอ็นเอแล้วพบว่า ชาวไอนุไม่มีเชื้อสายชาวคอเคซอย รายงานบางฉบับกล่าวว่าชาวไอนุอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมานานกว่าชาวญี่ปุ่น และในตำนานของชาวไอนุนั้นก็ได้กล่าวว่า "ชาวไอนุอยู่ที่นี่หลายแสนปีก่อนที่บุตรแห่งพระอาทิตย์จะมา" มีหลายทฤษฏีกล่าวถึงต้นกำเนิดของชาวไอนุ หากแต่ความจริงในเรื่องนี้ยังคงคลุมเครืออยู่มาก ไม่สามารถบอกได้ว่าชาวไอนุมาจากไหน อยู่ที่ฮอกไกโดตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือสืบเชื้อสายมาจากใคร

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

          นำท่านเข้าสู่เมือง โนโบริเบ็ตสึ เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโด ขึ้นชื่อด้วยเรื่องออนเซน บ่อยน้ำแร่ธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆจำพวกภูเขาไฟ ว่ากันว่าที่ Boborisetsu นี้มีถึง 9 ประเภทด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่ส่งไปยังเมืองๆอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงกัน

 

ค่ำ          บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม

ที่พัก       นำท่านเข้าที่พัก TOYA SUNPALACE RESORT & SPA หรือเทียบเท่า

 

DAY 3    โชวะ ชินซัง – พิพิธภัณฑ์หมีสีน้ำตาล – หมู่บ้านผลไม้ – จุดชมวิว นาคายามะ

7.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

9.00 น.     นำท่านเข้าสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (นั่งกระเช้า) ในอดีตเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยู่ข้างๆ ภูเขาไฟอุซุซัง ซึ่งเป็นภูเขาที่เกิดการประทุและระเบิดตลอดเวลาติดต่อกันเป็นเวลานานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะชินซังที่ตั้งชื่อตามช่วงเวลาที่เกิดการระเบิดครั้งนั้น ซึ่งก็คือช่วงปีโชวะนั่นเอง และล่าสุดภูเขาไฟแห่งนี้ก็เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งในปี 2000 และหากใครต้องการที่จะชมปากปล่องภูเขาไฟก็ต้องนั่งเคเบิลคาร์ที่อยู่ตีนเขาขึ้นไป จากนั้นพาท่านเข้าชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลตั้งอยู่ภายในเกาะฮอกไกโด ซึ่งหมีสีน้ำตาลนั้นเป็นหมีพันธุ์ที่หายาก มีถิ่นกำนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเพราะใกล้สูญพันธุ์แล้ว โด ยศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลแห่งนี้ภายในมีฝูงหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัวท่ามกลางธรรมชาติ

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

              จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านผลไม้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้

ต่อด้วยนำท่านสู่ จุดชมวิว นาคายามะ ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ 360 องศา กับทัศนียภาพของธรรมชาติ

 

ค่ำ          อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

ที่พัก       นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 DAY 4   คลองโอตารุ – อิชิยะ ช็อตโกแลต – สวนโอโดริ – หอนาฬิกา – ตึกแดงหรือตึกที่ทำการรัฐบาลเก่า

 

7.00 น.       ท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าในกิ่งจังหวัดชิริเบะชิ จังหวัดฮอคไกโด เป็นหนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าทางตอนเหนือของญี่ปุ่นมีความสวยงาม ความโรแมนติกของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างย่างลงตัวในสไตน์ยุโรป ยังเป็นที่มีการติดต่อกี่ค้ากับประเทศรัสเซียในอดีต นำท่านชม คลองโอตารุ เมื่อศตวรรษที่ 20 ใช้สำหรับเป็นช่องทางส่งสินค้าทางเรือเพื่อเข้าคลังกลางเมือง และยังทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีพิพิธภัณฑ์ร้านค้าและร้านอาหารที่ถูกดังแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย

นำท่านเข้าสู่ โรงงานช็อคโกแล็ต แหล่งผลิตช็อคโกแล็ต ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น และช็อคโกแล็ตสีขาวแด่ คนรัก(Shiroi Koibito) เป็นชื่อแนะนำของช็อคโกแล็ตสีขาวมาทำเป็นแซนวิชใหนระหว่างบิสกิตเนยจะเรียกว่า Chocolate Blanc et de Langue” ที่โรงงานยังสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจำลองของโรงงานและขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งชิม และเลือซื้อช็อคโกแล็ตหรือ ไอสครีมได้ และยังสามารถลองคำคุกกี้ในแบบฉบับของตัวเองได้อีกด้วย หรือเดินถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สไตน์ยุโรปผสมผสานกับเมืองในเทพนิยาย

 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สวนสาธารณะโอโดริ เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองของนครซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น คำว่า "โอโดริ" ในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่า "ทางเดินที่กว้าง" สวนสาธารณะโอโดริ มีความยาวถึง 1.5 กิโลเมตร ผ่านอาคารกว่า 12 ช่วงตึก มีพื้นที่รวมทั้งหมด 78,901 ตารางเมตร[1] ในอดีตเมื่อครั้งเริ่มวางผังเมือง มันถูกวางแผนไว้ให้เป็นทางเดินสายใหญ่ใจกลางเมือง ก่อนที่จะกลายเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมา ในแต่ละปี จะมีงานมากมายมาจัดที่สวนสาธารณะแห่งนี้ อาทิ เทศกาลดอกไม้ซัปโปะโระ,เทศกาลหิมะซัปโปะโระ ปลายสุดของสวนสาธารณะแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ ซัปโปะโระทีวีทาวเวอร์

จากนั้นนำท่านเข้าชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึเนจากไม้เป็นศิลปะแบบอเมริกัน เป็นที่รู้จักในฐานัสัญลักษณ์ของเมืองและที่สำคัญนาฬิกายังคงเดิมอย่างเที่ยงตรง และมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง ต่อที่  ตึกแดงว่าราชหารเมืองซัปโปโร หรือ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สร้งขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตน์การก่อนสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ เป็นอาคารใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่นในสมัยรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันได้อนุรักษ์เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สำหรับต้อนรับบุคคลทาการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น

 

 

 

ค่ำ          อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

ที่พัก       นำท่านเข้าที่พัก ROYAL SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 5    เดินทางกลับ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

              เดินทางสู่ ท่าอากาศยานชินโตเซ

8.55 น.    โดยสายการบิน ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานของกรุงเทพฯ

14.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานของกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: JAPAN NEW WAVE TRAVEL CO., LTD
ผู้ติดต่อ: คุณศักดา จริยวัฒนศักดิ์
ที่อยู่: นาครา อพาร์เม้นต์ เลขที่122 ห้อง103 ซอยอนุมานราชธน ถนน.เดโช
ตำบล: สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต: บางรัก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10500
โทรศัพท์: 02 235 4720
โทรสาร: 02 235 4721
มือถือ: 081 621 5411
ไลน์ไอดี: Japan New Wave
อีเมล์: jnwt.new.wave@gmail.com
ginga_thailand@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.