โปรแกรมทัวร์ HOKKAIDO HAKODATE AOMORI 5D3N


โปรแกรมทัวร์ HOKKAIDO HAKODATE AOMORI 5D3N


เมืองอาโอโมริ

เป็นเมืองที่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดโทโฮคุ บนเกาะฮอนชู เมืองหลัก คือ อาโอโมริ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ ปราสาทอันงดงามที่เป็นจุดชมดอกซากุระในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

เมืองฮาโกดาเตะ

เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่

ในอดีตเป็นเมืองหนึ่งที่มีท่าเรือสำหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล์ตะวันตก

เกาะฮอคไกโด

ฮอคไกโดเป็นชื่อจังหวัดและชื่อเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองประเทศญี่ปุ่น รองจากเกาะฮนชู แต่มีอุโมงใต้ทะเลเซกังเชื่อมต่อถึงกัน ฮอกไกโดเป็นเขตที่มีอาหาศหนาวเย็น โดยเฉลี่ยจะมีหิมะท่วมอย๋ทั่วไปประมาณ 4-6 เดือนในฤดูหนาว เมืองหลวงของฮอกไกโดคือ ซัปโปโรรองมาคือฮาโกดาเตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ และมีเมืองอาซาฮีคาว่า อยู่ตรงกลางของเกาะ อุตสาหกรรมของเกาะหลักของประเทศเป็นด้านการผลิตพลังงานแสงสว่าง เบียร์ ชื่อฮอคไกโด ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง “เส้นทางสู่ทางเหนือ” ฮอคไกโดเป็นชื่อทั้งหมดของ เกาะ

 

DAY 1    กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ

 

 

20.30 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานของกรุงเทพฯ อาคารสายการบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน

     โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาร์เตอร์ฯ

 

23:30 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ ชิโตเซ

หมายเหตุ เคาเตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 120 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที

 

 

DAY 2    สนามบินชิโตเซ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะคิตะอิจิ – อิชิยะ ช็อคโกแลต –

 

            ช้อปปิ้ง ทานุกิจิ

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

นำท่านเข้าสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าในกิ่งจังหวัดชิริเบะชิ จังหวัดฮอคไกโด เป็นหนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าทางตอนเหนือของญี่ปุ่นมีความสวยงาม ความโรแมนติกของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างย่างลงตัวในสไตน์ยุโรป ยังเป็นที่มีการติดต่อกี่ค้ากับประเทศรัสเซียในอดีต นำท่านช ม คลองโอตารุ เมื่อศตวรรษที่ 20 ใช้สำหรับเป็นช่องทางส่งสินค้าทางเรือเพื่อเข้าคลังกลางเมือง และยังทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีพิพิธภัณฑ์ร้านค้าและร้านอาหารที่ถูกดังแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย

พาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ คิตะอิจิ เวเนเซีย เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องแก้วเวเนเซียและเรือกอนโดล่าที่เจ้าหญิงไดอาน่าเคยประทับ

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ โรงงานช็อคโกแล็ต แหล่งผลิตช็อคโกแล็ต ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น และช็อคโกแล็ตสีขาวแด่ คนรัก(Shiroi Koibito) เป็นชื่อแนะนำของช็อคโกแล็ตสีขาวมาทำเป็นแซนวิชใหนระหว่างบิสกิตเนยจะเรียกว่า Chocolate Blanc et de Langue” ที่โรงงานยังสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจำลองของโรงงานและขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งชิม และเลือซื้อช็อคโกแล็ตหรือไอสครีมได้ และยังสามารถลองคำคุกกี้ในแบบฉบับของตัวเองได้อีกด้วย หรือเดินถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สไตน์ยุโรปผสมผสานกับเมืองในเทพนิยาย จากการเพลิดเพลินของโรงงานช็อคโกแล็ต

จากนั้นพาท่านเพลิดเพลิน ย่านทะนุกิโคจิ เป็นย่านช้อปปิ้ง โดยสร้างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร(ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่น้ำ Sosei สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย ย่านนี้เป็นตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ 1873 ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ในฤดูร้อน(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะประดับประดาไปด้วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก       นำท่านเข้าที่พัก SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

 

DAY 3    หอนาฬิกา ซํปโปโร – ตึกแดงหรือตึกที่ทำการรัฐบาลเก่า – จุดชมวิว นาคายามะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – ป้อมโกเรียวกาคุ – กระเช้าลอยฟ้า ฮาโกดาเตะ

 

7.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

9.00 น.   พาท่านสู่ หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากไม้เป็นศิลปะแบบอเมริกัน เป็นที่รู้จักในฐานัสัญลักษณ์ของเมืองและที่สำคัญนาฬิกายังคงเดิมอย่างเที่ยงตรง และมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง

จากนั้นนำท่านเข้าชม ตึกแดงว่าราชหารเมืองซัปโปโร หรือ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สร้งขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตน์การก่อนสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ เป็นอาคารใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่นในสมัยรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันได้อนุรักษ์เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สำหรับต้อนรับบุคคลทาการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น

นำท่านสู่ จุดชมวิว นาคายามะ ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ 360 องศา กับทัศนียภาพของธรรมชาติ

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ตั้งอยู่ห่างจาก Hakodate ไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ พื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดของอุทยานแห่งนี้คือ ระหว่างทะเลสาบโอนุมะ และทะเลสาบโคนุมะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินสำรวจพื้นที่ได้ทั้งหมด ซึ่งจะมีเส้นทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแก่งต่างๆที่เชื่อมต่อด้วยสะพานเล็กๆ ใช้เวลาประมาณ 15-60 นาที

นำท่านเดินทางสู่ หอคอยโงเรียวกาคุ เป็นหอคอยสูง 107 เมตร ด้านบนเป็นรูปห้าเหลี่ยม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ สร้างขึ้นในปี 2006 สามารถขึ้นไปชมวิวป้อมดาวห้าแฉกได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา ซึ่งเป็นจุดฮิตที่มาเที่ยวป้อมโงเรียวกาคุแล้วจะต้องขึ้นไปชมวิวนี้ ชั้นล่างสุดที่ฐานเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และลานจัดนิทรรศการ

พาท่าน Check In โรงแรม Yunokawa Kanko Hotel Shoen

      จากนั้นให้ท่านได้นั่งกระเช้าลอยฟ้า ฮาโกดาเตะ เพื่อชมวิวจากยอดเขา ภูเขาฮาโกดาเตะ ที่ท่านสสามารถเห็นเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสอง นับเป็นจุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานที่ที่ดีที่สุด ร่วมกับภูเขาอินาซะ ที่นางาซากิ และภูเขารอคโค ที่โกเบ 

 

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

ที่พัก       นำท่านเข้าสู่ที่พัก YUNOKAWA KANKO HOTEL SHOEN ONSEN หรือเทียบเท่า

 

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย

กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่

ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั้งปัจจุบัน

 

 

DAY 4    ตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ – สวนโมโตมาชิ – โกดังอิฐแดงคาเนโมริ – นั่งเรือสู่อาโอโมริ

 

 

7.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านเพลิดเพลิน ตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ

จากนั้นนำท่านสู่ สวนโมโตมาชิ เป็นสวนเล็ก ๆ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา และเป็นที่ตั้งของอาคาร ที่ว่าการเก่าของรัฐบาลฮอกไกโด สาขาฮาโกะดาเตะ  เป็นตึก 2 ชั้น ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลในสมัยที่ความเจริญของทั้งเกาะยังอยู่แค่ในแถบฮาโกะดาเตะ ปัจจุบันชั้นล่างใช้เป็นศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว สำหรับสอบถามข้อมูล หรือ ขอโบรชัวร์ต่าง ๆ และมีห้องแสดงกล้องโบราณเปิดให้ชมฟรี

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

            นำท่านเดินทางสู่ โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ นอกจากร้านขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวานแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์สำหรับจัดพิธีแต่งงาน และบริการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วย

เดินทางสู่ อาโอโมริ โดย TSUGARU STRAIT FERRY

 

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก       นำท่านเข้าสู่ที่พัก MUTSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

 

DAY 5    ASAMUSHI ONSEN – พิพิธภัณฑ์ เนบุตะ – ตลาดปลาอาโอโมริ ฟุรุคาวะ –

 

            กระเช้าลอยฟ้าฮัคโกดะ – ลำธารโออิราเซะ – ทะเลสาบโทวาดะ –

            ล่องเรือ Silver Ferry

        

7.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

     พาท่านเยื่ยมชม ASANUSHI ONSEN เป็นสถานที่มีห้องอาบน้ำอยู่มากมายตั้งอยู่ในเมืองเล็ก น้ำที่ใช้ในห้องอาบน้ำที่ Asamushi ล้วนมาจากน้ำพุร้อนที่ถูกใช้กันมานานหลายร้อยปีแล้ว ตั้งแต่สมัย Heian

จากนั้นพาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ เนบุตะ มีอาคารภายนอกปกคลุมด้วยแผ่นโลหะสีแดงมีความโดดเด่น ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสถานีรถไฟอาโอโมริ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลเนบูตะมัตสุริ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ผู้เข้าชมจะได้ซึมซับบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของประวัติศาสตร์และประเพณีสำคัญ ภายในมีภาพถ่ายเทศกาลเนบูตะมัตสุริที่มีมากว่า 300 ปี ประดับประดาด้วยโคมไฟรูปปลาทองสีแดง พร้อมกับฟังเสียงกลองไทโกะ ขลุ่ย และเสียงเพลงไปตลอดการเดินชม จนถึงห้องโถงใหญ่มืดๆที่จัดแสดงเกี้ยว 5 แบบที่เคยใช้ในขบวนงานเทศกาลที่ผ่านมา ต่อกันที่ ตลาดปลา อาโอโมริ ฟุรุคาวะ เป็นตลาดปลาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอาโอโมริ ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างออกไปบล็อคครึ่ง ภายในตลาดแห่งนี้จำหน่ายอาหารทะเลสดๆจากท้องถิ่น ผัดสดผักดองชนิดต่างๆ จุดพิเศษของตลาดปลาแห่งนี้ คือให้นักท่องเที่ยวได้สร้างสรรค์ข้าวดนบูริ(donburi ข้าวราดหน้าต่างๆ) ด้วยตนเอง เรียกว่า โนเคโดง(nokkedon) จากอาหารทะเลตามฤดูกาลประจำท้องถิ่น ที่ขายอยู่ภายในตลาดเป็นประจำทุกวันที่ ตลาดเปิด

วิธีการทำข้าวโนเคโดง(nokkedon) ด้วยตนเอง เริ่มต้นด้วยการซื้อตั๋วแบ่งออกเป็นเซต 5 ราคา 540 เยน กับเซต 10 ราคา 1,080 เยน โดยตั๋วที่ได้รับคุณสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นอาหารทะเลต่างๆได้ทั่วตลาด(ตั๋ว 1 ใบสำหรับถ้วยขนาดปกติ และ 2 ใบสำหรับถ้วยขนาดใหญ่) ไม่ว่าจะเป็นปลาดิบ ปู หอย สาหร่ายทะเล ไข่ปลา และสินค้าอื่นๆมากมาย (ตั๋วชนิดนี้ไม่สามารถใช้นอกตลาดได้) 

 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านได้เพลิดเพลินความสวยงาม ภูเขาฮักโกดะ เป็นกลุ่มยอดภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองอาโอโมริ และ ทะเลสาบโทวาดะ ถือเป็นหนึ่งใน 100 ภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น โดยมีชื่อเสียงของความงดงามตามฤดูกาลต่างๆ รวมถึงเส้นทางเดินป่าทางธรรมชาติ และน้ำพุร้อนที่โด่งดัง นอกจากนี้แล้ว ภูเขาที่สูง 1,585 เมตร ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณปลายเดือนกันยายน-กลางตุลาคม และในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกในบริเวณภูเขาเป็นปริมาณมาก ทำให้เกิดต้นไม้แช่แข็ง

นำท่านเดินทางสู่ ลำธารโออิราเซะ เป็นลำธารจากภูเขาที่งดงามในจังหวัดอาโอโมริ ลำธารแห่งนี้ไหลไปตามหุบเขาโออิราเซะ ระหว่างทางมีน้ำตกซึ่งไหลออกมาจากผนังของหุบเขากว่า 12 แห่งด้วยกัน ลำธารโออิราเซะเป็นทางระบายน้ำจากทะเลสาบโทวาดะ โดยเริ่มต้นจากเนโนคูจิเชื่อมต่อไปยังเมืองยาซูมิยะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าไปตามเส้นทางเลียบลำธารตอนบนระหว่างซึ่งมีระยะทาง 9 กิโลเมตร เป็นเส้นทางง่ายๆ ใช้เวลาไปกลับประมาณ 5 ชั่วโมง

พาท่านสู่ ทะเลสาบโทวาดะ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาจิมันไท และยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอนชูอีกด้วย ตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างจังหวัดอาคิตะและจังหวัดอาโอโมริ พื้นที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในการมาเยี่ยมชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง โดยเฉพาะรอบๆลำธารโออิราเซะ หนึ่งในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก       นำท่านเข้าสู่เรือ SILVER FERRY เดินทางสู่ โทมาโกะไม

 

DAY 6    เดินทางกลับ

 

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานชินโตเซ

โดยสายการบินออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานของกรุงเทพฯ

เดินทางถึงท่าอากาศยานของกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: JAPAN NEW WAVE TRAVEL CO., LTD
ผู้ติดต่อ: คุณศักดา จริยวัฒนศักดิ์
ที่อยู่: นาครา อพาร์เม้นต์ เลขที่122 ห้อง103 ซอยอนุมานราชธน ถนน.เดโช
ตำบล: สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต: บางรัก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10500
โทรศัพท์: 02 235 4720
โทรสาร: 02 235 4721
มือถือ: 081 621 5411
ไลน์ไอดี: Japan New Wave
อีเมล์: jnwt.new.wave@gmail.com
ginga_thailand@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.