โปรแกรมทัวร์ NIKKO – SENDAI 5D3N


โปรแกรมทัวร์ NIKKO – SENDAI 5D3N


เมืองนิกโก้

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทิวเขาในจังหวัด โทะชิงิ ประเทศญี่ปุ่น อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ ในเมืองเป็นที่ตั้ของสุสาน โชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ กับโทะกุงะวะ อิเอะมิสึ ผู้เป็นหลาน และศาลเจ้าฟุตะระซังอายุกว่า 1,200 ปี ศาลเจ้า และรีสอร์ทน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย

 

DAY 1    กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

 

19.30 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานของกรุงเทพฯ อาคารสายการบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน

   โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาร์เตอร์ฯ

             

หมายเหตุ เคาเตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 120 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที

 

DAY 2    ศาลเจ้า นิกโก้ โทโชกุ – สะพานชินเคียว

 

7.30 น.    คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

              เดินทางสู่เมือง นิกโก้

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่มรดกโลก “ศาลเจ้าโทโชกุ” ศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังศพของ โชกุโทกุงาวา อิเอะยะซุ โชกุคนแรกของตระกูลโทะกุงวะ ที่เก่าแก่นานนับ 4 ศตวรรษ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2160 ในช่วง สมัยเอโดะ โดยใช้ช่างฝีมือในการสร้างมากถึง 15,000 คน  ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตา ทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะและแฝงแง่มุมในทางปรัชญาเป็นรูปลิงปิดหูปิดตาปิดปาก ชมความสวยงามของเจดีย์ห้าชั้น ตามแบบฉบับของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณ นอกจากนี้ทางองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นมรดกโลก ให้ท่านผ่าน สะพานชินเคียว หรือสะพานศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ ณ ประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ เป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสะพานคินไตเคียว ที่อิวาคูนิ กับสะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ,โอสึกิ

 

ค่ำ          บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม

ที่พัก       นำท่านเข้าที่พัก OEDO ONSEN MONOGATARI NEW SHIOBARA HOTEL หรือเทียบเท่า

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย

กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่

ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั้งปัจจุบัน

 

DAY 3    ZAO FOX VILLAGE – วัดซูอิกันจิ

 

7.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

9.00 น.    นำท่านสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้อนอาหารได้อีกด้วย แต่ก็ควรระมัดระวังในการให้อาหารด้วยเช่นกัน ในประเทศญี่ปุ่น สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่สำคัญชนิดหนึ่ง ตั้งแต่ระดับชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร และความเจริญรุ่งเรือง สัตว์ชนิดอื่นๆภายในหมู่บ้านที่สามารถพบเห็นได้ เช่น กระต่าย ม้าแคระ แพะ เป็นต้น

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพาท่านสู่ วัดซูอิกันจิ เป็นวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพ้นท์สีประตูบานเลื่อนไว้อย่างสวยงาม ก่อตั้งครั้งแรกในปี 828 เดิมเป็นวัดนิกายเทนได และได้ถูกดัดแปลงให้เป็นวัดเซนในช่วงสมัยคามาคูระ(1192-1333) วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้าห้องโถงใหญ่สองข้างทางจะเรียงรายด้วยไม้สนซีดาร์ และถ้ำต่างๆที่อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ นอกจากห้องหอหลักของวัดแล้ว ยังมีห้องครัวคูริ ซึ่งอดีตใช้เป็นที่สำหรับจัดทำอาหาร ทั้งหอหลักและห้องครัวได้ขึ้นบัญชีเป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ตรงข้ามห้องครัวคูริ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะซูอิกันจิ ภายในจัดแสดงสมบัติของวัด รวมถึงประตูบานเลื่อนสไลด์ทองคำ และสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลดาเตะ เช่น หุ่นไม้สลักเท่าขนาดจริงของ Date Masamune สวมชุดเกราะ

 

ค่ำ             อิสระอาหารเย็น

ที่พัก       นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOKKE CLUB HOTEL หรือเทียบเท่า

 

DAY 4    เดินทางสู่ เมือง นาริตะ – AMI OUTLET

 

7.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              พาท่านสู่ สวนฮิตาชิ ซีไซน์ ปาร์ค เป็นสวนริมทะเลขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงด้านทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอกโคเชีย(Kochia)ที่โดยปกติจะมีสีเขียว และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอยู่ที่เมืองฮิตาชินากา(Hitachinaka) ของจังหวัดอิบารากิ อยู่ห่างจากเมืองโตเกียวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 130 กิโลเมตร ที่ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพราะจะมีดอกไม้ สายพันธ์ต่างๆที่จะสลับกันบานตลอดเวลา รวมทั้งยังมีโซนของสวนสนุกที่ชื่อว่า Pleasure Garden เปิดให้บริการตลอดเวลาด้วย แต่ที่ สวนฮิตาชินี้จะมีช่วงเวลาของทุ่งดอกไม้บานที่เป็นไฮไลท์สำคัญอยู่ทั้งหมด 4 ช่วง สำหรับช่วงที่จะไปเป็น ทุ่งดอกเนโมฟีเลีย หรือที่เรียกกันว่าช่วง Nemophila Harmony โดยจะบานต่อจากดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิเหมือนกัน ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จะเป็นดอกไม้สีฟ้า และน้ำเงิน ทำให้ทุ่งหญ้าสีเขียวกลายเป็นสีฟ้าสวยงามแปลกตามาก เพราะหาชมไม่ได้ง่ายนัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของสวนแห่งนี้เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีทุ่งดอก rapeseed สีเหลืองสดที่จะบานพร้อมกันด้วย

เดินทางสู่เมือง นาริตะ

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ AMI OUTLET แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI

ค่ำ             อิสระอาหารเย็น

 

ที่พัก       นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 5    เดินทางกลับ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานของกรุงเทพฯ

เดินทางถึงท่าอากาศยานของกรุงทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: JAPAN NEW WAVE TRAVEL CO., LTD
ผู้ติดต่อ: คุณศักดา จริยวัฒนศักดิ์
ที่อยู่: นาครา อพาร์เม้นต์ เลขที่122 ห้อง103 ซอยอนุมานราชธน ถนน.เดโช
ตำบล: สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต: บางรัก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10500
โทรศัพท์: 02 235 4720
โทรสาร: 02 235 4721
มือถือ: 081 621 5411
ไลน์ไอดี: Japan New Wave
อีเมล์: jnwt.new.wave@gmail.com
ginga_thailand@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.